Nanny přímo od výrobce

Pouze u nás koupí monitoru dechu miminka přispíváte do nemocnic

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ (www.nanny.cz)
(dále jen "Zásady")
účinné od dne 1.6. 2020

VZHLEDEM K TOMU, že

 1. Společnost JABLOTRON ALARMS a.s., IČO: 286 68 715, se sídlem na adrese Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957 (dále též jako „Správce“), si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí fyzických osob;
 2. Osoba nakupující v internetovém obchodu na webových stránkách www.nanny.cz (dále též jako „Internetový obchod“) poskytuje Správci některé údaje, které mohou mít povahu Osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále též „GDPR“);
 3. Správce při shromažďování, uchovávání a zpracování Osobních údajů Kupujících a ostatních Subjektů Osobních údajů, k nimž se dostane v souvislosti s provozováním Internetového obchodu, postupuje v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky;
 4. Účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči Subjektům Osobních údajů vyplývající z GDPR
 5. Tyto Zásady jsou relevantní pro Kupující a ostatní Subjekty Osobních údajů v případě, že při využívání Internetového obchodu dochází ke zpracovávání jejich Osobních údajů Správcem;

ZVEŘEJŇUJÍ SE TYTO Zásady:

 1. POJMY
  1. Kupující znamená osobu nakupující v Internetovém obchodu.
  2. Obchodní sdělení znamená informativní, marketingová, reklamní či obchodní sdělení (i) v elektronické (digitální) formě zasílané prostřednictvím e-mailu; nebo (ii) v papírové formě zasílané poštou.
  3. Osobními údaji se pro účely těchto Zásad rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávané v souvislosti s provozováním Internetového obchodu.
  4. Správcem Osobních údajů je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektů nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. Kategorie Osobních údajů a rozsah a účel tohoto zpracování je vymezen v těchto Zásadách.
  5. Subjektem se pro účely těchto Zásad rozumí Kupující či jiná osoba, jejíž Osobní údaje v souvislosti s nákupem v Internetovém obchodě Správce zpracovává, a je tak vůči Správci v postavení Subjektu Osobních údajů.
  6. Pojmy, jež nejsou v těchto Zásadách výslovně definovány, mají význam vycházející z GDPR.
 2. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Další Zpracovatelé a příjemci Osobních údajů. Správce je oprávněn využít služeb externích společností a osob, které pro Správce Osobní údaje zpracovávají nebo k nim mají přístup. Tyto osoby jsou příjemci Osobních údajů. Mezi takové osoby patří:
   1. dodavatelé vývojových a servisních služeb pro Správce vztahujících se k samotné aplikaci Internetového obchodu;
   2. provozovatelé technologického prostředí, v němž je internetový obchod provozován nebo jsou zpracovávána data související s jeho provozem (např. provozovatel serveru, na kterém je aplikace internetového obchodu instalována, nebo správci informačních systémů);
   3. provozovatelé platebních brán (v rámci úhrady kupní ceny zboží);
   4. poskytovatelé poštovních služeb a služeb elektronických komunikací (v rámci běžné komunikace);
   5. provozovatelé přepravních služeb (v rámci doručování zboží);
   6. poskytovatelům reklamních služeb souvisejících s nabídkou zboží prodávaného v internetovém obchodu;
   7. poradci a zástupci Správce při ochraně jeho oprávněných zájmů zejména v oblasti práva, daní a účetnictví;
   8. certifikační autorita např. v rámci auditingu dodržování norem ISO;
   9. poskytovatelé archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonných povinností Správce,
   10. společnosti příslušející k holdingu Jablotron v rámci propojování s dalšími službami či produkty holdingu;
   11. pojišťovny v rámci řešení pojistných událostí;
   12. soudy a exekutoři v souvislosti s uplatněnými nároky;
   13. orgány státní správy vč. orgánů činných v trestním řízení v rámci plnění zákonných povinností Správce.
  2. Předávání Osobních údajů mimo EU. Správce je oprávněn do procesu zpracování zapojit i mezinárodní organizace a Zpracovatele, kteří se vyskytují v tzv. třetích zemích, tedy na území mimo Evropskou unii a potažmo Evropský hospodářský prostor. Správce Osobní údaje mimo území EU nepředává.
  3. Informace o Zpracovatelích a příjemcích. Správce na žádost Subjektů Osobních údajů zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře poskytne bližší informace o osobách zapojených do procesu zpracování Osobních údajů.
  4. Zpracování v souladu s GDPR. Všechny osoby, které Správce zapojí do zpracování Osobních údajů, splňují požadavky podle GDPR. Všichni zaměstnanci Správce jsou při zpracování Osobních údajů povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, které budou zpracovávat při výkonu své pracovní činnosti.
  5. Fyzické umístění Osobních údajů. Osobní údaje jsou umístěny na serverech a datových úložištích, jež jsou ve vlastnictví Správce nebo pod jeho kontrolou a nacházejí se na území Evropské unie, konkrétně v České republice. Servery a datová úložiště jsou udržovány a spravovány s odpovídající odborností v souladu s evropskými a českými předpisy. Správce zajistil adekvátní úroveň zabezpečení serverů a datových úložišť. Osobní údaje mohou být předávány v rámci těchto zemí mezi jednotlivými technologickými a výpočetními zařízeními (včetně serverů a datových úložišť) nacházejícími se pod kontrolou Správce nebo v jeho vlastnictví.
  6. Zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje Subjektů Osobních údajů nebudou žádným způsobem zpřístupněny ve formě veřejně přístupného seznamu.
  7. Přímý marketing. Správce je oprávněn na základě svého oprávněného zájmu zpracovávat Osobní údaje pro účely přímého marketingu. Proti tomuto způsobu zpracování může Subjekt Osobních údajů podat námitku.
  8. Statistické a analytické účely. Správce je oprávněn Osobní údaje anonymizovat pro statistické a analytické účely. V takovém případě se již nejedná o zpracování Osobních údajů.
  9. Zabezpečení. Správce přijal a uplatňuje opatření technického a organizačního zabezpečení ochrany Osobních údajů, jež jsou plně v souladu s ISO 27001.
 3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ
  1. Kategorie zpracovávaných Osobních údajů. Správce v souvislosti s uzavíráním kupních smluv a jejich plněním zpracovává následující kategorie Osobních údajů:
   1. údaje pro identifikaci Kupujícího, zejména jeho jméno a příjmení, datum narození;
   2. adresní údaje Kupujícího, zejména místo sídla/bydliště či dodací adresa;
   3. kontaktní údaje Kupujícího, zejména jeho e-mailová adresa a telefonní číslo;
   4. platební údaje, zejména bankovní spojení a číslo účtu;
   5. údaje o historii nákupů a plateb Kupujícího.
  2. V dalších případech může Správce zpracovávat i jiné Osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu Kupujícího.
  3. Účel zpracování Osobních údajů získaných od Kupujícího. Osobní údaje uvedené v odst. 3.1 jsou Správcem zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím a dodání objednaného zboží. Právním základem pro toto zpracování je plnění uzavřených smlouvy. Osobní údaje jsou dále používány pro marketingové účely. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Správce, pokud se jedná o přímý marketing, neboť přímý marketing je ve smyslu GDPR oprávněným zájmem Správce.
  4. Doba zpracování. Osobní údaje jsou Správcem uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění jeho závazků z uzavřených kupních smluv v Internetovém obchodě a k ochraně oprávněných zájmů Správce v souvislosti s provozováním Internetového obchodu a s jednotlivými dodávkami zboží uskutečněnými na základě uzavřených kupních smluv s Kupujícími.
 4. POUČENÍ SUBJEKTŮ O JEJICH PRÁVECH
  1. Subjekt Osobních údajů je oprávněn vůči Správci uplatňovat níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR, a to prostřednictvím elektronického formuláře na tomto odkazu https://gdpr.jablotron.cz případně prostřednictvím emailu gdpr@jablotron.cz.
  2. Práva Subjektů Osobních údajů jsou následující:
   1. Právo na přístup ke svým Osobním údajům: Subjekt má právo získat od Správce potvrzení, zda o něm zpracovává Osobní údaje. Pokud dochází ke zpracování Osobních údajů Subjektu, tak má Subjekt právo získat k těmto údajům přístup a informace např. o účelech a rozsahu zpracování, o kategoriích zpracovávaných Osobních údajů a o jejich zdroji. Rovněž má Subjekt právo požadovat kopii jeho zpracovávaných Osobních údajů.
   2. Právo na opravu: Subjekt má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné Osobní údaje, které se Subjektu týkají.
   3. Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. Osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání souhlasu ze strany Subjektu), má Subjekt právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Subjektu týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně, k výmazu nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z obecně závazných předpisů.
   4. Právo na omezení zpracování: Subjekt má právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy bude Subjekt popírat přesnost Osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost Osobních údajů ověřovat.
   5. Právo na přenositelnost údajů: V případě, že jsou Osobní údaje zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu Subjektu nebo smlouvy, má Subjekt právo na to, aby mu Správce poskytl jeho Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také právo předat tyto údaje jinému správci Osobních údajů. Subjekt má rovněž právo, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci údajů přímo, je-li to technicky proveditelné.
   6. Právo vznést námitku: Subjekt má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, pokud jsou tyto Osobní údaje zpracovávány, protože zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo protože je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
   7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Subjektem a Správcem.
 5. POSKYTNUTÍ SOUHLASU A PRÁVO JEJ KDYKOLIV ODVOLAT
  1. V případech, kdy je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu Subjektu, může jej Subjekt kdykoliv odvolat.
  2. Odvolání souhlasu ale i jeho udělení je svobodnou volbou Subjektu. Správce k takovému jednání není oprávněn Subjekt nutit, ani jej za neposkytnutí souhlasu jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).
  3. Souhlas se zpracováním Osobních údajů daný Správci může Subjekt odvolat prostřednictvím odkazu: https://gdpr.jablotron.cz/
 6. OSOBA POVĚŘENÁ OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A STÍŽNOSTI
  1. Subjekt má právo kdykoliv se obracet v záležitostech souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů Správcem a výkonem svých práv v oblasti ochrany Osobních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného Správcem.
  2. Pověřence pro ochranu osobních údajů je v případě potřeby možné kontaktovat prostřednictvím elektronického formuláře na tomto odkazu: https://gdpr.jablotron.cz, eventuálně prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu: gdpr@jablotron.cz.
  3. Subjekt má rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování jeho Osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 7. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY SUBJEKTU
  1. Poskytnutí Osobních údajů v případech, kdy je zpracování nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy, je podmínkou uzavření smlouvy a dodání zboží mezi Správcem a Kupujícím.
  2. Poskytnutí Osobních údajů ke zpracování založenému na souhlasu Subjektu údajů není povinné. S neposkytnutím nejsou pro Subjekt spojeny žádné důsledky.
  3. Poskytnutí Osobních údajů je povinné v případech, kdy jejich zpracování vyplývá přímo ze zákona.
 8. ZASÍLÁNÍ EMAILŮ, SMS, MMS A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ KUPUJÍCÍMU
  1. Zasílání zpráv. Správce je oprávněn zasílat Kupujícímu (i) elektronické zprávy na jeho e-mailovou adresu; (ii) SMS/MMS zprávy na jeho telefonní čísla, sdělené Kupujícím Prodávajícímu v rámci užívání Internetového obchodu, a to to ohledně jakýchkoliv úkonů, událostí nebo skutečností týkajících se Správce či provozování Internetového obchodu.
  2. Obchodní sdělení. Správce je v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněn zasílat Kupujícímu Obchodní sdělení na jím poskytnuté kontaktní údaje týkající se obdobných výrobků či služeb, které Kupující od Správce zakoupil. Toto oprávnění však vzniká pouze v případě, (i) že ze strany Kupujícího nedošlo k jeho odmítnutí; nebo (ii) že byl Kupujícím poskytnut souhlas se zasíláním Obchodních sdělení. Subjekt má možnost kdykoliv zasílání obchodních sdělení odmítnout. Tato možnost bude uvedena u každé jednotlivé zprávy.
 9. COOKIES
  1. Cookies. Některé Osobní údaje jsou obsaženy v cookies používaných Správcem v Internetovém obchodně. Podrobnosti o užívání cookies naleznete na webových stránkách Internetového obchodu v záložce https://gdpr.jablotron.cz/files/cz_COOKIES_nanny.cz.pdf
Sdílej článek

Lékařka online

Miminko špatně spí nebo ho bolí bříško? Jak mu pomoci, se zeptejte maminky a dětské lékařky MUDr. Lucie Skálové.

Slovník pojmů

Co znamená SIDS a co si představit pod pojmem kalibrace? Přehled pojmů, které používáme, naleznete zde.

Časté dotazy

Zjistěte, na co se nejčastěji ptají ostatní maminky a tatínci. Dozvíte se vše o funkcích, instalaci a použití Nanny.

Buďte ověřeným prodejcem Nanny

Staňte se součástí Nanny Family a nabídněte maminkám unikátní produkt, který jim zajistí klidný spánek a bezpečí pro to nejcennější - jejich dítě. Dobře odvedené práce si vážíme a našim partnerům nabízíme podporu a dlouhodobý růst.

Vítejte u nás

Staňte se členem Nanny týmu

Jste maminka, která náš monitor dechu používala pro své miminko nebo se Vám zdá náš produkt prostě skvělý? Chcete si přivydělat? Jste influncerka a chcete pomoci zachránit život dítěte?

Přidejte se k nám